ខុទ្ទកនិកាយ

បេត្តវត្ថុ ថេរគាថា

ភាគទី៥៦

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil