ទំនាក់ទំនង

វត្តធម្មិការាម គឺជាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ ស្ថិតនៅក្នុង​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់​ខាងត្បូង នៅក្នុងរដ្ឋ Baden-Württemberg។

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ

អាសយដ្ឋាន

78573 Wurmlingen
Deutschland

ផ្ញើសារមកយើងខ្ញុំ