ធម្មសារ

ក | | | ឃ | ឈ | ឋ | | | | | | | |
កិលេស ១០ យ៉ាង

ពួកធម៌ជាកិលេល (គ្រឿងសៅហ្មង)​​។ កិលេសវត្ថុ ១០ គឺ លោភៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ ​វិចិកិច្ឆា ថីនៈ ឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ អនោត្តប្បៈ។ (ពិស្តារ បិ.៧៩, ឃ.២៩១)

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil