ខុទ្ទកនិកាយ

ខុទ្ទកបាឋ ធម្មបទគាថា ឧទាន

ភាគទី៥២

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil